محرک سوخت Actuator

محرک سوخت از یک سیم پیچ دو طبقه فنربرگردان هسته آهنی متحرک و دسته خروجی که به هسته آهنی متصل است تشکیل می گردد. سیم پیچ محرک سوخت را میتوان به دو صورت12و24ولت سربندی نموده. سیگنالهای تولید شده در خروجی واحد کنترل الکترونیک پس از اعمال به محرک سوخت باعث جذب هسته آهنی به داخل سیم پیچ متناسب با پهنای سیگنال خروجی می شود و منجر به حرکت دسته خروجی می گردد . فنر برگردان باعث بیرون راندن هسته آهنی از سیم پیچ در هنگام کم شدن پهنای سیگنال خروجی می شود.

محرک سوخت به دونوع کلی تقسیم میشود

محرک سوخت یکپارچه INTEGRAL  در دومدل 12 ولت 24 ولت

ADC175-12 VOLT

ADC175-24VOLT

CUMMINS-3408326

محرک سوخت خارجیEXTERNAL در دومدل 12ولت و 24 ولت

ADC225-24VOLT

ACD225-12VOLT

فهرست